12.03.2020г. - Уведомление относно заповед №64/21.02.2020

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "У В Е Д О М Л Е Н И Е
ДО
„ДОМИНУС“ ЕООД,
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ №2,
                    ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ СТОЯНКА МАВРОДИЕВА

                   ОТНОСНО: издадена Заповед № 64 от 21.02.2020г. на Кмета на Община Стамболийски, с която е наредено изземване на имоти,
                   публична общинска собственост, който ДОМИНУС“ ЕООД, ЕИК: 115896608
. - ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО