stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

09.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

09.03.2020г. 

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ,
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж№ 12/09.03.2020г.

На възложител: “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Община Стамболийски- собственик на терена
За обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски”
Подобект: „Газоразпределителна мрежа нас. Ново село – Етап 2019 –2029-ТТР ЗС 2.2019“ /находящ се в регулацията на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив/
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.