stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

04.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

04.03.2020г. Община Стамболийски,обл.Пловдив на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод Ф110 от с.Йоаким Груево, общ.Стамболийски към поземлени имоти: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с.Брестовица, община „Родопи”, местност „Каратаирска могила”. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел ”УТ” в община Стамболийски.