stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

25.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№1080/24.02.2020год. от „БЕЛАМ“ ООД, относно инвестиционно намерение: промяна предназначение на ПИ 010015 по КВС на с. Йоаким Груево и да се образува два нови УПИ I –-010015, производствени складови дейности и обществено обслужващи дейности и УПИ II-010015, производствени складови и обществено обслужващи дейности.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на „БЕЛАМ“ ООД /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.