stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

04.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№474/24.01.2020год. от Дечо Панайотов, относно инвестиционно предложение "Обществено обслужващи дейности - автомивка" в УПИ 022047, кв. 22, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив

         Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Дечо Панайотов /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.