stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

30.01.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 4/30.01.2020г.

На възложител: “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Община Стамболийски- собственик на терена

за обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски”

Подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр.Стамболийски – Етап 2020 –2030-ТТРЗС 2020-2030г.”/с трасе в урбанизираната територия на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив/

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.