28.01.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило инвестиционно предложение от Георги Янев, съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС: "Автосервиз" в УПИ XVII-3636, гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.

         Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение на Георги Янев /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.