20.01.2020г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 3/20.01.2020г.

На възложител: „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД-Пловдив

Собственик на терена: Община Стамболийски

за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр.Стамболийски“

находящ се извън регулацията на гр.Стамболийски, област Пловдив

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.