18.12.2019г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост 

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6407/17.12.2019год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-1115-02 от 11.12.2019год. на РИОСВ - гр. Пловдив.