13.12.2019г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

О Б Я В Л Е Н И Е

           В съответствие с разпоредбата на чл.124б, ал.2 във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена:

Заповед № 406/28.11.2019г. за допускане изработване на ПУП за УПИ I-стопанска дейност, кв.15 по плана н с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Стамболийски пред Административен съд Пловдив.