stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

05.02.2015 г.


Във връзка с предстоящите през есента избори за избиране на общински съветници и кметове отдел ГРАО при община Стамболийски уведомява, че гражданите с настоящ адрес в чужбина могат да направят адресна регистрация по местоживеене в общината.
В  изборния кодекс е регламентирано изискването, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани , които са живели най-малко 6 /шест/ месеца в съответното населено място.