05.02.2015 г.


Във връзка с предстоящите през есента избори за избиране на общински съветници и кметове отдел ГРАО при община Стамболийски уведомява, че гражданите с настоящ адрес в чужбина могат да направят адресна регистрация по местоживеене в общината.
В  изборния кодекс е регламентирано изискването, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани , които са живели най-малко 6 /шест/ месеца в съответното населено място.