stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

30.01.2015 г.


В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №3/29.01.2015г.


На възложител:  “А и Д-Комерсиал” ЕООД


ЗА ОБЕКТ: „Открит навес в УПИ 007157-I-производствени дейности /цех за безалкохолни напитки/, по КВС на землището на с.Йоаким Груево, община Стамболийски”Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.


         Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.