stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

27.01.2015 г.


ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

1. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост(ПРОЕКТ) за 2015 г.
2. Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти'2014
3. Прогноза за наеми от помещения и терени за 2015 г.
4. Прогноза за начислени наеми от жилища за 2015 г.
5. Прогноза за наеми от земеделски земи за 2015 г.
Публичното обсъждане ще се състои на 06.02.2015 г. от 15:00 часа в общински съвет Стамболийски(сградата на общината, 2-ри етаж). Всички материали, свързани с обсъждането са на разположение в общински съвет Стамболийски(сградата на общината, 2-ри етаж).

ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2015 г.