16.06.2015 г.

  • В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №21/16.06.2015г. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МАЛТО” АД ЗА ОБЕКТ: Предприятие за дълбочинна преработка на царевица в УПИ 000480-предприятие за преработка на царевица, Стопански двор 3, с.Куртово Конаре, община Стамболийски”Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.   Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

    В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №21/16.06.2015г.
    НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МАЛТО” АД
    ЗА ОБЕКТ: Предприятие за дълбочинна преработка на царевица в УПИ 000480-предприятие за преработка на царевица, Стопански двор 3, с.Куртово Конаре, община Стамболийски”Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

    Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.