stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

05.06.2015 г.

В Община Стамболийски приключи реализацията на мащабен проект по водния цикъл на общината. Екопроектът, с който се решават най-тежките проблеми във водната инфраструктура, е на стойност 41 милиона лева и се финансира от „Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.". В проекта са включени доизграждане на 25 км канализация в град Стамболийски и село Йоаким Груево, в която са обхванати 100% от населението на двете населени места. На брега на река Марица се изгради ПСОВ за 22058 екв. жители, която ще пречиства отпадните води на гр. Стамболийски, селата Йоаким Груево, Ново село, Куртово Конаре и Три водици. Реализацията на проекта довежда до подобряване качеството на живот на населението в общината и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика, както и за осигуряване на условия за отдих по бреговете на река Марица. Изпълнението на заложените дейности по проекта освен икономически имат и социален ефект - осигуряване на заетост за местното население.kartinka obqvlenie