stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

28.05.2015 г.

   


    1. На 24.02.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор №7 от 30.07.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически контрол при проектирането и строителен надзор по договорите за инженеринг в рамките на проект №51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски” – за обособена позиция 2” „Инженеринг за изграждане на ПСОВ на община Стамболийски”, на изпълнителя „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ ООД”

    2. На 09.03.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор №2 от 03.04.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор по обособена позиция 2: „Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски”, на изпълнителя „ИСА 2000” ЕООД

    3. На 21.04.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на Борсов договор №75 от 07.11.2012 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на газьол / дизел за отопление за нуждите на ОДЗ „Радост” в с. Й.Груево, ОУ „Христо Ботев” в с. Й.Груево и ЦДГ „Изворче” в с.Триводици, всички в община Стамболийски, за отоплителни сезони 2012-2015 година”, на изпълнителя / продавача „КРОМ” ЕООД

    4. С удължаване срока на договор №3 от 04.04.2013 г., за възлагане на обществена  поръчка с предмет: Изпълнение на мерки за информираност и публичност за проект    №DIR-51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски, на  изпълнителя "ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС” ЕООД, се задържа  гаранцията за изпълнение на договора.

    5. С удължаване срока на договор №4 от 22.04.2013 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа помощ за ЗИП на проект №DIR-51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски, изпълняван по ОП "Околна среда 2007-2013 г.", на изпълнителя  "Управление Стамболийски 2012 "  ДЗЗД, се задържа  гаранцията за изпълнение на договора.