stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

22.05.2015 г.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е         В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №20/22.05.2015г. На възложител: /: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД - гр.София  за обект: „:” Надземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват /DVВ –Т/ Подобект:„SMO 8117-ТВРС „Кричим Grfield” в ПИ 001095, местност „Припекало”, в землището на с.Ново село, община Стамболийски  Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.          Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

  Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №20/22.05.2015г.

  На възложител: /: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД  - гр.София  

  за  обект: „:” Надземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват /DVВ –Т/

  Подобект:„SMO 8117-ТВРС „Кричим  Grfield” в ПИ 001095, местност „Припекало”, в землището на с.Ново село, община Стамболийски

  Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

                  Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4.