stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

19.05.2015 г.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е          В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №16/19.05.2015г. 1.   На възложител: /: „МАЛТО” АД с.Куртово Конаре, Стопански двор 3  за обект: „Трафопост тип БКТП 1х800 кVа и кабелиране на ВЛ 20кV „Куртово” в рамките на УПИ 000480-предприятие за преработка на царевица, по плана на с.Куртово Конаре, община Стамболийски” Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.  Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

                  В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

  Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешениe за строеж №16/19.05.2015г.

   На възложител: /: „МАЛТО” АД

  с. Куртово Конаре, Стопански двор 3

  за  обект: „Трафопост тип БКТП 1х800 кVа и кабелиране на ВЛ 20кV „Куртово” в рамките на УПИ 000480-предприятие за преработка на царевица, по плана на с.Куртово Конаре, община Стамболийски”
  Приложение към който са решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
    Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №4