stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

22.04.2015 г.

  • ОБЯВЛЕНИЕ Община Стамболийски уведомява, че във връзка с инвестиционно намерение на Асен Багашев-ЗП, с.Ново село за „Създаване на 57.296 дка насаждение череши със система за капково напояване и изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми върху площ от 57.296 дка, в масив 051 имоти-203, 149, 147, 148, 168, 169, 150, 151, 159, 153, 146 и в масив 511-имот 414 местността „Ормана”, землището на с.Ново село, община Стамболийски” и процедурите по глава VI от Закона за опазване на околната среда в общината е предоставено копие на попълнено Приложение 2, към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.   Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Асен Багашев-ЗП и информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС /в стая №4 –отдел „УТ”/  и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.  2. ИНФОРМАЦИЯ

    ОБЯВЛЕНИЕ
    Община Стамболийски уведомява, че във връзка с инвестиционно намерение на Асен Багашев-ЗП, с.Ново село за „Създаване на 57.296 дка насаждение череши със система за капково напояване и изграждане на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми върху площ от 57.296 дка, в масив 051 имоти-203, 149, 147, 148, 168, 169, 150, 151, 159, 153, 146 и в масив 511-имот 414 местността „Ормана”, землището на с.Ново село, община Стамболийски” и процедурите по глава VI от Закона за опазване на околната среда в общината е предоставено копие на попълнено Приложение 2, към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.

    Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Асен Багашев-ЗП и информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС /в стая №4 –отдел „УТ”/  и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.