Обяви и съобщения

30.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

30.11.2020г.          

Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 63/30.11.2020г.
1.Възложител: „КОЛЕВ 55“ ЕООД

За обект: „Магазин за капково напояване, селскостопански инвентар, посадъчен материал за цветя и зеленчуци, агроаптека “

ЗП=146.41 кв.м.; РЗП =146.41кв.м.

в УПИ V-общ. обсл. дейности, кв.46

по плана на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

 

 

24.11.2020г.- Стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

24.11.2020г.  - Стопански дейности          

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от „АЙРЪН-СР“ ЕООД с вх.№5961/19.11.2020год., относно Инвестиционно намерение „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци. Дейностите ще се извършват на терен в ЖП гара Стамболийски, представляваш поземлен имот с идентификатор 51980.511.1 по КК на гр. Стамболийски /с площ 1673,00кв.м., от която открита площ №1-1580,00кв.м. за складиране на отпадъци от черни и цветни метали, открита площ №2-30,00кв.м. за поставяне на автокантар и сграда с идентификатор 5198.511.1.2-63,00кв.м. за офис.“.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

24.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

24.11.2020г.            

Съобщение

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж

№ 59/24.11.2020г.

Възложител: „ЕРИМ ФИШ“ АД

Представлявано от Антон Цветков

За обект: „Цех за преработка на риба и рибни продукти“

в УПИ 006016, 006017, специализирана рибовъдна база (ПИ 34028.6.28)

по КК на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешението и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

 

10.11.2020г.- ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

10.11.2020г.            

О Б Я В Л Е Н И Е

№31/16.10.2020г

Община Стамболийски, отдел “УТ” с настоящето Ви уведомява, че в отдела се намира проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-3065, 3066, жил. нужди и УПИ XV-3066,жил.нужди, кв.182 по плана на гр.Стамболийски, като се обединяват в един УПИ XIV-3065,3066, общ. обсл. дейности и жил. застр., съгласно приложената преписка.       
Общината уведомява заинтересованите страни, че имат право да разгледат преписката и при несъгласие да обжалват в 14-дневен срок, съгласно чл.128, ал.3, ал.5 от ЗУТ пред Община Стамболийски.

гл.спец „УТ”:/Св.Маринова/