stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  -  АРХИВ
Съгласно чл.22б, ал.5, т.1,2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)


ПУБЛИКУВАНО ПРЕЗ 2015г. - информация за обществени поръчки

27.10.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ за освободена гаранция по проект №51011116-15-51  - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

22.10.2015г
ИНФОРМАЦИЯ за освободена гаранция - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
ИНФОРМАЦИЯ за плащане по договор - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

07.10.2015г.
На основание чл.22б, ал.2, т.14, във връзка с чл.22б, ал.4, т.2 от ЗОП -  Кметът на община Стамболийски в качеството си на Възложител на обществена поръчка информира, че по сключения на 03.08.2015 г., между община Стамболийски и „Братя Неделеви” ЕООД, договор за обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен социален патронаж на територията на община Стамболийски” .... - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

07.10.2015
г.
На основание чл.22б, ал.2, т.14 и т.15, във връзка с чл.22б, ал.4, т.2 от ЗОП -  Кметът на община Стамболийски в качеството си на Възложител на обществена поръчка информира, че по сключения между община Стамболийски и „УПРАВЛЕНИЕ СТАМБОЛИЙСКИ 2012”  ДЗЗД, договор  №4/22.04.2013 г. за услуга, с предмет: „Техническа помощ за ЗИП на проект  №DIR-51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

24.08.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО: изпълненеие на: "договор №3/04.04.2013 г. за услуга, с предмет: „Изпълнение на мерки за информираност и публичност за проект №51011116-15-51 „Канализация и .... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

19.08.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО:
"договор №3/04.04.2013 г. за услуга, с предмет: „Изпълнение на мерки за информираност и публичност за проект №51011116-15-51 „Канализация и .... " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

14.08.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО:
"договор №3/04.04.2013 г. за услуга, с предмет: „Изпълнение на мерки за информираност и публичност за проект №51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски” . . ." - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

23.06.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО:
"На основание чл.22б, ал.2, т.16, във връзка с чл.22б, ал.4, т.3 от ЗОП,– Кметът на община Стамболийски в качеството си на Възложител на обществена поръчка информира, че съгласно чл.28, ал.2 от Договор №6/30.07.2013 г., с предмет: „Технически контрол при проектирането ...  " - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ
 

19.06.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО: "На основание чл.22б, ал.2, т.14, във връзка с чл.22б, ал.4, т.2 от ЗОП - Кметът на община Стамболийски в качеството си на Възложител на обществена поръчка информира, че по Договор №6/30.07.2013 г., с предмет: „Технически контрол при проектирането и строителен надзор по договорите за инженеринг в рамките на проект №51011116-15-51  ..." - ПРЕГЛЕД И ИЗТЕГЛЯНЕ

17.06.2015 г.
Изх. №2046 от 17.06.2015 г. - Във връзка с приключване на договор №5/25.04.2013 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор-обособена позиция 1”: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори град Стамболийски – ПСОВ и с. Йоаким Груево – ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация с. Йоаким Груево”, е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя Консорциум „ПНД Стамболийски 2012” ДЗЗД


15.06.2015 - ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на договор за обществена поръчка - "Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори .... "

16.03.2015 - С удължаване срока на договор №3 от 04.04.2013 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на мерки за информираност и публичност за проект №DIR-51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски, на изпълнителя "ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС” ЕООД, се задържа гаранцията за изпълнение на договора.

03.02.2015 - С удължаване срока на договор №4 от 22.04.2013 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: Техническа помощ за ЗИП на проект №DIR-51011116-15-51 "Канализация и ПСОВ на община Стамболийски, изпълняван по ОП "Околна среда 2007-2013 г.", на изпълнителя "Управление Стамболийски 2012 " ДЗЗД, се задържа гаранцията за изпълнение на договора

На 24.02.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор №7 от 30.07.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически контрол при проектирането и строителен надзор по договорите за инженеринг в рамките на проект №51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски” – за обособена позиция 2” „Инженеринг за изграждане на ПСОВ на община Стамболийски”, на изпълнителя „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ ООД”

На 09.03.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор №2 от 03.04.2013 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор по обособена позиция 2: „Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски”, на изпълнителя „ИСА 2000” ЕООД

На 21.04.2015 г. - освободена гаранция за изпълнение на Борсов договор №75 от 07.11.2012 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодични доставки на газьол / дизел за отопление за нуждите на ОДЗ „Радост” в с. Й.Груево, ОУ „Христо Ботев” в с. Й.Груево и ЦДГ „Изворче” в с.Триводици, всички в община Стамболийски, за отоплителни сезони 2012-2015 година”, на изпълнителя / продавача „КРОМ” ЕООД

ПУБЛИКУВАНО ПРЕЗ 2014 год


    1. На 31.10.2014 г. - освободена гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на отстранения участник „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

    2. На 31.10.2014 г. - освободена гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на отстранения участник „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД

    3. На 04.11.2014 г. - освободена гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на отстранения участник „СТЕЛИТ 1” ЕООД

    4. На 02.12.2014 г. - освободена гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детската ясла и Домашен Социален патронаж на територията на община Стамболийски”, на изпълнителя „БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ” ЕООД