22.12.2020
ПРОЕКТ: Популяризиране на местната идентичност и на подхода ВОМР в община Стамболийски

I. Oпределяне стойността на разхода, свързан с изработването на „Видео клип за популяризиране на културно-историческото наследство и местната идентичност на територията на община Стамболийски“