stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

22.12.2020
ПРОЕКТ: Популяризиране на местната идентичност и на подхода ВОМР в община Стамболийски

I. Oпределяне стойността на разхода, свързан с изработването на „Видео клип за популяризиране на културно-историческото наследство и местната идентичност на територията на община Стамболийски“