stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Програми и проекти

 04.11.2021

euFlag                 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

            АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проект:“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

BG05FMOP001-5.001-0074-C04

Име на операцията: “3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ

COVID-19

                           Име на бенефициента: Община Стамболийски

                                                       Начало: 01.01.2021г.

                                                           Край: 10.12.2021г.

Стойност: 112 426,38лв.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
2. СПИСЪК - класирани и чакащи
3. СПИСЪК - некласирани

12.10.2021

euFlag                                      

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

            АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проект:“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

BG05FMOP001-5.001-0074-C04

Име на операцията: “3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ

COVID-19

                           Име на бенефициента: Община Стамболийски

                                                       Начало: 01.01.2021г.

                                                           Край: 10.12.2021г.

Стойност: 112 426,38лв.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
2. СПИСЪК - класирани и чакащи
3. СПИСЪК - некласирани

01.10.2021

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Операция BG05FMOP001 „3.1 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-2019“
Във връзка с удължен срок до 10.12.2021г. на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ и утвърдена версия 3 по
процедурата, даваща възможност за продължаване предоставянето на безвъзмездната финансова
помощ BG05FMOP001„3.1-топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“, съгласно Договор №
BG05FMOP001-5.001-0174-C02, сключен на 12.02.2021г. между Агенция за социално подпомагане и
Анексиран на 25.06.2021г. със срок до 30.09.2021г., чрез Дирекция „МСПЕИ” и Община Стамболийски,
ви уведомяваме, че община Стамболийски подаде искане за удължаване на процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-
19“ , като същото беше уважено и към 30.09.2021г. е подписано допълнително споразумение за нов
срок на предоставяне на услугата до 10.12.2021г. включително.
В проекта беше предвидено да бъдат включени 200 лица от определените целеви групи.След
направена задължителна 6 месечна проверка в Д“СП“ гр.Стамболийски в началото на месец
юни 2021г. за продължаваща принадлежност на включените в проекта потребители, получихме
резултат, че 74 от тях вече не попадат в обхвата на групите по програмата и затова за новия
период потребителите по проекта са 126.
74 потребители, които от 11.06.2021г. вече не попадаха в обхвата на целевите групи по
програмата,по предложение на Кмета на община Стамболийски Г-н Георги Мараджиев и с
решение на ОбСте продължават да получават топъл обяд с общинско финансиране и в
удължения период до 10.12.2021г., като към момента те са останали 69 потребители.

Общата цел на операцията:

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с
намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез осигуряване храна за хората, засегнати
в най-висока степен от пандемията COVID-2019 и последиците от нея

Конкретни цели:

 Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които
поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза,произтичаща от
разпространението на COVID-2019 са затруднени да осигурят сами прехраната си;
 Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с
фокус върху най-нуждаещите се лица.

Кой може да кандидатства?

Общини и райони на общини на територията на Република България. В съответствие с разпоредбите
на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, те се определят като
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ(ПО).

Продължителност:

 Начало на дейностите по заявлението за финансиране: съгласно посоченото в договора за
предоставяне на БФП.
 Приключване на дейностите: Всички дейности следва да приключат не по-късно от 10.12.2021 г.

Териториален обхват и място на изпълнение:

На територията на Република България. Мястото на изпълнение за всяка ПО е територията на
съответната община и прилежащите й населени места.

В кои дни може да се предоставя топъл обяд?

ПО определя и обосновава избора си в заявлението за финансиране, като посочва броя на дните от
всеки конкретен месец. Възможен вариант:само в работните дни от месеца.
Допустими дейности – видове

1. Определяне на целевите групи
2. Приготвяне на топъл обяд
3. Предоставяне на топъл обяд.
4. Реализиране на съпътстващи мерки.
Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят намаляване на
социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив
начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват
индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:
o възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на
общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
o ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на
бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на
семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията,
свързани с въведените противоепидемични мерки и др.
o други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на
установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел
преодоляване на последствията от продължителната социална изолация.
Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за
европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.
По реда на ЗОП, изпълнителите доставят хранителни продукти.
Целеви групи

 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради
влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични
увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

 Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и
нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа
и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят
основните си жизнени потребности.

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят ясно и четливо заявление-
декларация по образец, с приложена декларация за съгласие за разкриване на данъчна и
осигурителна информация , което е на разположение в деловодството на община Стамболийски на
адрес: гр.Стамболийски ул.”Г.С.Раковски”, №29, ет.1 и в сайта на община Стамболийски на адрес:
https://stamb.info/.
Срок за подаване на заявленията-декларации: постоянен, до изтичане срока на програмата-
10.12.2021г.
Комисия, назначена от Кмета на община Стамболийски ще разгледа подадените заявления, ще
изпрати списък по образец до Д“СП“ гр.Стамболийски, която да извърши оценяване принадлежност на
кандидатите към целевите групи. След като разгледа получената информация от Д“СП“
гр.Стамболийски, комисията ще състави списък на лицата, които ще бъдат включени в списъка на
одобрените чакащи потребители за получаване на топъл обяд в периода до 10.12.2021 г.

01.10.2021г.

 

23.09.2021

euFlag

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

            АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проект:“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

BG05FMOP001-5.001-0074-C03

Име на операцията: “3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ

COVID-19

                           Име на бенефициента: Община Стамболийски

                                                       Начало: 01.01.2021г.

                                                           Край: 30.09.2021г.

Стойност: 95758.74лв.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
2. СПИСЪК - класирани и чакащи
3. СПИСЪК - некласирани