stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

12.04.2021

euFlag             

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

            АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проект:“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“

BG05FMOP001-5.001-0074-C01

Име на операцията: “3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ

COVID-19

Име на бенефициента: Община Стамболийски

Начало: 01.01.2021г.

Край: 26.04.2021г.

Стойност: 47520.00лв.

1. СПИСЪК - класирани лица по програмата
2. СПИСЪК - класирани и чакащи
3. СПИСЪК - некласирани