stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Читалища

КултураОсновни културни центрове в община Стамболийски са читалищата.

Те са многофункционални културни средища, чиито цели са:
Ø  Развитие и утвърждаване на духовни и културни ценности
Ø  Институционално укрепване като местни общностни центрове с културно-просветни , информационни , социални и граждански функции
Ø  Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора, и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения
Ø  Повишаване ролята на читалищата за социална и културна интеграция на различни групи от общността
Ø  Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на  населението чрез ускорено навлизане в дейността им на съвременните информационни технологии.
Ø  Разширяване на възможностите за осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и нови нива на компетентност
Ø  Засилване ролята на читалищата при формиране на активно европейско гражданство


Списък на Читалищата, които функционират на територията на община Стамболийски

1.    НЧ “Никола Йонков Вапцаров - 1924”– гр. Стамболийски
2.    НЧ “Просвета 1927”, с. Йоаким Груево
3.    НЧ”Любен Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре
4.    НЧ” Св. Св. Кирил и Методий ” – с. Ново село
5.    НЧ” Иван Царев 1906” – с. Триводици