stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

Културен календар

КултураКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2022г.
Културният календар на Община Стамболийски включва разнообразие от празници, конкурси, чествания, фестивали и ежегодни събори в различните селища.Тези събития и изяви заемат важна част от културния живот на местното население.Провеждат се с активното съдействие на Читалища, Общината, Кметствата и доброволци.