Културен календар

КултураКУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018г.
Културният календар на Община Стамболийски включва разнообразие от празници, конкурси, чествания, фестивали и ежегодни събори в различните селища.Тези събития и изяви заемат важна част от културния живот на местното население.Провеждат се с активното съдействие на Читалища, Общината, Кметствата и доброволци.