ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ(СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО)

20.10.2020г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА:  "Предложение  за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Стамболийски, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация." - НА 23.11.2020г. ОТ 09:00 часа.
1.ПОКАНА
2.ДОКЛАДНА
3. ПРОЕКТ - Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Стамболийски, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

05.08.2020г.
- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Стамболийски"
на 17.08.2020г. от 09:00 часа
1. ПОКАНА
2. ДОКЛАДНА

29.07.2020г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболийски" "
- НА 31.08.2020г. от 09:00 часа.
31.08.2020 - ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане
31.08.2020 - СПРАВКА от обществено обсъждане
1. ПОКАНА

2. ДОКЛАДНА

02.06.2020г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Стамболийски
            07.07.2020 - ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане
            07.07.2020 - СПРАВКА за обществено обсъждане
            1. ПОКАНА
            2. ДОКЛАДНА

21.02.2020г.
- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "ПРОЕКТ за НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения – собственост на община Стамболийски и финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на общината" -   НА 23.03.2020г. ОТ 9:00ч.
           26.03.2020г. -ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане
           26.03.2020г. - СПРАВКА за обществено обсъждане
            1. ПОКАНА И ДОКЛАДНА
           2. "ПРОЕКТ за НАРЕДБАза управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения – собственост на община Стамболийски и финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на общината"

20.01.2020г.
- ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "Проект за ТАРИФА за определяне на начален месечен наем на 1кв.м при предоставяне на помещения, павилиони и терени, които са общинска собственост" - на 21.02.2020г. от 09:00 часа
          1. ПОКАНА И ДОКЛАДНА
          2. ПРОЕКТ за "ТАРИФА за определяне на начален месечен наем на 1кв.м при предоставяне на помещения, павилиони и терени, които са общинска собственост"
          3. 21.02.2020г. - ПРОТОКОЛ

17.01.2020г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация"
          1. ПОКАНА и ДОКЛАДНА
          2.
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
            3. 17.02.2020 - ПРОТОКОЛ
            4. 18.02.2020г. - СПРАВКА

13.01.2020г. 
        1. ПОКАНА за публично обсъждане на "Наредба за изменение и допълнение наНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийски" - 

Уважаеми съграждани,

Общественото обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийски
ще се проведе на 17.02.2020г. (понеделник) от 09:00 часа в пленарната зала на Общински съвет Стамболийски.
Мнения, препоръки и предложение свързани с Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийскимогат да се предоставят в деловодството, в пощенската кутия на Община Стамболийски или на телефон 0339/ 6 2298. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен, като неразделна част от Мнения, препоръки и предложение свързани с Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийски при внасянето му  за разглеждане от Общинския съвет.

Стоян Богданов
Председател на ОбС       
        2. Доклад
        3. Частична осенка
        4. 17.02.2020г. - ПРОТОКОЛ
        5. 18.02.2020г. - СПРАВКА

10.01.2020г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА "ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ'2020
       1. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
       2. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ'2020 
       3. 20.01.2020 - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане

08.01.2020г

I. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ - "СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023год."
   ПОКАНА за публично обсъжданеКмета на Община Стамболийскикани кани всички граждани, обществени организации и юридически лица да участват в публично обсъждане на:
   1. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.
   2. Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023г.Дата и място на провеждане на публичното обсъждане – на 24.01.2020г. от 09:00 ч. в сградата на Общински съвет, гр. Стамболийски. 
Мнения, препоръки и предложения ще се приемат и в пощенската кутия на Общината.
   3. ПРОЕКТ НА "СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023год."
 
  4. 27.01.2020г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Годишна програма и Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023г."

03.01.20120г.
I. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стамболийски"
  1. ПОКАНА и докладна за публично обсъждане
  2. ПРОЕКТ на "НАРЕДБА за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стамболийски"
  3. 10.02.2020 - СПРАВКА: За определения срок от 30 дни по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в пощенската кутия на община Стамболийски, както и на посочения телефон не са постъпили становища и предложения. На обявеното обсъждане, което се състоя на 10.02.2020 г. от 90.00 ч., граждани не присъстваха.
  4. 10.02.2020Г. - ПРОТОКОЛ 

05.12.2019г.

I. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБСЪЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
   1. Покана и докладна
   2. ПРОЕКТ на "Наредба за провеждане на обществени консултации и обсъждания на територията на община Стамболийски"
   3. 07.01.2020г. - Протокол
   4. 07.01.2020г. - Справка

11.11.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
1. 11.11.2019г. - ПРОЕКТ - ПЛАН-СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и подържане на чистота на териториите за обществено ползване и определяне таксата за битови отпадъци за 2020 година.
2. 13.12.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "ПРОЕКТ за План-Сметка за годишния размер на разходите за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци . . . "

29.10.2019г.

I.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ":
    1. Покана и докладна
    2. Проект на "Наредба за местните данъци"
   
3.СПРАВКА за постъпили предложения по приемане на "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ"
  03.12.2019 - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ"

II.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
    1. Пкана и докладна
    2. Проект на "Наредба за определянето и администрирането на на местните такси и цени на услуги"
   3.СПРАВКА - за предложения по приемане на "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
   03.12.2019 - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
   
09.08.2019г.
1.ПОКАНА за публично обсъждане на "ГОДИШЕН ОТЧЕТ на бюджета"
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА на кметта за ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ на бюджета
3.ГОДИШЕН ОТЧЕТ- обяснителна записка и приложения

22.07.2019г.
1.ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Наредба за определяне размера на местните данъци"
2.СПРАВКА за обявено публично обсъждане на "Наредба за определяне на местните данъци и такси"

17.06.2019г.
1. ПОКАНА ЗА ПУБЛИНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Наредба за определяне размера на местните данъци"
2. ПРОЕКТ НА "Наредба за определяне размера на местните данъци"

13.05.2019г.

1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
2. ПРОЕКТ НА "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
3. ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от НАТУРА 2000
4. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"

15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища

15.03.2019г.
СПРАВКА за обявено публично обсъждане на 
Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга
22.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"

21.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга

21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища
21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем 1кв.м общински помещения, павилиони и терени

12.02.2019г. - СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди
12.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди


21.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - на 22.02.2019г от 9:00 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

18.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълненеие на Наредбата за управление и организация на движението по общинските пътища - на 20.02.2019г. от 09:30 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

17.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем на 1кв.м. за общински помещения, павилиони и терени - НА 20.02.2019г. ОТ 09:15 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

16.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Предложение  за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга - НА 20.02.2019г. (сряда) от 09:00, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

08.01.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

08.01.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Проектобюджет за 2019г. на община Стамболийски

07.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 11.02.2019г. от 09:00ч. - за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди - ПОКАНА и Докладна

05.11.2018 г. – ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА „Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ .... „ – на 10.12.2018г. от 09:00 часа : ПОКАНА И ДОКЛАДНА

10.12.2018г. – Протокол от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

27.12.2018г. – Справка от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2018г. - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за БЮДЖЕТ'2019 на община Стамболийски - НА 07.01.2019г. от 10:00 часа

28.12.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ за ГОДИШНА ПРОГРАMА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ -  на 07.01.2019г. от 09:00 часа