stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ(СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО)

07.07.2022 - Проект наредба на "Етичен кодекс на общинския съветник"
1.Покана
2.Докладна
3.Проект на наредба

 

27.06.2022 - Наредба за определянето и администрирането ва местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболийски

1.Покана
2.Докладна
3.Проект на наредба
4.Справка

 

19.04.2022 Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани,  за настаняване под наем, за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стамболийски

1. Съобщение
2. Докладна
3. Наредба
4. Приложение 1
5. Приложение 2
6. Пролижение 3
7. Справка

14.04.2022 - Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община стамболийски и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“

1. Покана
2. Проект
3. Справка

 

12.04.2022Проект Наредба изменение на Наредба такси Община Сtамболийски 

1. Съобщение
2. Докладна
3. Проект 
4. Справка

 

18.01.2022 - Предложение за приемане на Тарифа за изменение и допълнение на Тарифа за определяне на начален месечен наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения, павилиони и терени – общинска собственост, на територията на община Стамболийски по населени места.

1. Съобщение
2. Докладна
3. Тарифа
4. Справка

 

20.12.2021справка за отразяване на постъпилите предложение по приемане на план-сметката на такса битови отпадъци по дейности сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на депо, за поддържане чистотата на териториите на обществено ползване за 2022 г.

2. Определя размера на такса битови отпадъци в левове и промили за 2022 г.: за количеството битови отпадъци според вида и броя на стандартните съдове за изхвърляне на битови отпадъци, при посочената честота на извозване и когато не може да се установи вида и броя на използването на съдове.

3. Освобождаване на имоти от заплащане на такса сметосъбиране и сметоизвозване за 2022 г.

 Справка

 

01.12.2021Справка за отразяване на постъпилите предложения по Наредба №2 за управление и организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на община Стамболийски.

1.Справка

 

30.11.2021 - Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стамболийски Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стамболийски.
 
 

09.11.2021 - СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕНА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА Кандидатстване пред „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД“ за финансиране в размер до 300 000 лв. необходими на община Стамболийски за покриване на собствен принос по „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелении и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски, на територията на община Съединение“ по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

1. Справка

 

Справка от постъпили предложения по приемане на Програма за овладяване на кучетата

 

26.10.2021 - Съобщение за обществено обсъждане за Предложение за изменение на Наредба №2 за  управление и организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на община Стамболийски и Докладна записка 

1. Съобщение
2. Докладна
3. Проект

 

08.10.2021 -Кандидатстване пред "Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД" за финансиране в размер до 300 000 лв.необходими на община Стамболийски за покриване на собствен принос по „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение” с регистрационен номер №BG16MlOP002-2.005-0012 по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.005 Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

1.Обява, предложение,решение


08.06.2021 - Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стамболийски

1.Съобщение
2.Докладна записка
3.Проект

 

26.05.2021 - Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения – собственост на община Стамболийски  и финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на общината, приета с Решение № 54, взето с Протокол №4 от 26.05.2020г. на Общински съвет Стамболийски

1.Справка
2.Протокол

 

23.04.2021 - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ  И ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 54/26.05.2020Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

1.Покана
2.Проект на наредба
3.Доклад

 

 

26.03.2021 - Съобщение за ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

1. Справка

 

 

10.03.2021 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, приета с решение № 12/12.03.2003г. на общински съвет Стамболийски, последно изменена и допълнена с решение № 143 от 30.11.2020г. на общински съвет Стамболийски

1.Съобщение
2.Проект нормативен акт 
3.Доклад

 

17.02.2021. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
1.Докладна записка
2.Покана
3.Проект на наредбата
4.Справка от общественото обсъждане
5.Протокол от общественото обсъждане

17.11.2020г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: ПРОЕКТ за "ПЛАН-СМЕТКА за разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистота на тероториите за обществено ползване . . . "
В законноустановения срок чрез настоящата публикация за обществена консултация на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.4 от АПК се дава възможност на заитересованите лица да направят предложения, становища и възражения 
на електронна поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Стамболийски на адрес: ул. Г.С. Раковски - 29, ет.1

1. Проект


03.11.2020г - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - "Поемане на дългосрочен общински дълг "
Дата 07.12.2020 година е определена от кмета на община Стамболийски за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен заем в рамките на работното време на общинска администрация : от 08ч.-12 ч. и 13ч.-17ч. за да се обхванат всички мнения и препоръки на местната общност!!!!!
1. ПОКАНА
2. ДОКЛАДНА


20.10.2020г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА:  "Предложение  за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Стамболийски, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация." - НА 23.11.2020г. ОТ 09:00 часа.
23.11.2020г. - Справка
23.11.2020г. - Протокол

1.ПОКАНА

2.ДОКЛАДНА
3. ПРОЕКТ - Правилник за организацията и дейността на Общински съвет при Община Стамболийски, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

20.10.2020 -ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "Изменение и допълнение на Наредба за определянвто и администрирането на местните такси и цени на услуги
23.11.2020
- СПРАВКА
1. Покана

2. Докладна и Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянвто и администрирането на местните такси и цени на услуги

05.10.2020г.
- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община стамболийски, приета с решение №1/31.01.2006 г., посл. Изменена и допълнена с решение №179/25.09.2017г."
1. ПОКАНА
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Стамболийски чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Стамболийски, приета с решение №1/31.01.2006 г., посл. изменена и допълнена с решение №179/25.09.2017г. на е-таil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на Община Стамболийски, на адрес: гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29.
2. ДОКЛАДНА
3. ПРОЕКТ НА "Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община стамболийски, приета с решение №1/31.01.2006 г., посл. Изменена и допълнена с решение №179/25.09.2017г."
4. 17.11.2020г. - Справка

05.08.2020г.
- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Стамболийски"
на 17.08.2020г. от 09:00 часа
1. ПОКАНА
2. ДОКЛАДНА

29.07.2020г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболийски" "
- НА 31.08.2020г. от 09:00 часа.
31.08.2020 - ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане
31.08.2020 - СПРАВКА от обществено обсъждане
1. ПОКАНА

2. ДОКЛАДНА

02.06.2020г. - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на община Стамболийски
            07.07.2020 - ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане
            07.07.2020 - СПРАВКА за обществено обсъждане
            1. ПОКАНА
            2. ДОКЛАДНА

21.02.2020г.
- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "ПРОЕКТ за НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения – собственост на община Стамболийски и финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на общината" -   НА 23.03.2020г. ОТ 9:00ч.
           26.03.2020г. -ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане
           26.03.2020г. - СПРАВКА за обществено обсъждане
            1. ПОКАНА И ДОКЛАДНА
           2. "ПРОЕКТ за НАРЕДБАза управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения – собственост на община Стамболийски и финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на общината"

20.01.2020г.
- ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "Проект за ТАРИФА за определяне на начален месечен наем на 1кв.м при предоставяне на помещения, павилиони и терени, които са общинска собственост" - на 21.02.2020г. от 09:00 часа
          1. ПОКАНА И ДОКЛАДНА
          2. ПРОЕКТ за "ТАРИФА за определяне на начален месечен наем на 1кв.м при предоставяне на помещения, павилиони и терени, които са общинска собственост"
          3. 21.02.2020г. - ПРОТОКОЛ

17.01.2020г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация"
          1. ПОКАНА и ДОКЛАДНА
          2.
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
            3. 17.02.2020 - ПРОТОКОЛ
            4. 18.02.2020г. - СПРАВКА

13.01.2020г. 
        1. ПОКАНА за публично обсъждане на "Наредба за изменение и допълнение наНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийски" - 

Уважаеми съграждани,

Общественото обсъждане на предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийски
ще се проведе на 17.02.2020г. (понеделник) от 09:00 часа в пленарната зала на Общински съвет Стамболийски.
Мнения, препоръки и предложение свързани с Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийскимогат да се предоставят в деловодството, в пощенската кутия на Община Стамболийски или на телефон 0339/ 6 2298. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен, като неразделна част от Мнения, препоръки и предложение свързани с Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Стамболийски при внасянето му  за разглеждане от Общинския съвет.

Стоян Богданов
Председател на ОбС       
        2. Доклад
        3. Частична осенка
        4. 17.02.2020г. - ПРОТОКОЛ
        5. 18.02.2020г. - СПРАВКА

10.01.2020г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА "ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ'2020
       1. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
       2. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ'2020 
       3. 20.01.2020 - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане

08.01.2020г

I. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ - "СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023год."
   ПОКАНА за публично обсъжданеКмета на Община Стамболийскикани кани всички граждани, обществени организации и юридически лица да участват в публично обсъждане на:
   1. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г.
   2. Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023г.Дата и място на провеждане на публичното обсъждане – на 24.01.2020г. от 09:00 ч. в сградата на Общински съвет, гр. Стамболийски. 
Мнения, препоръки и предложения ще се приемат и в пощенската кутия на Общината.
   3. ПРОЕКТ НА "СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023год."
 
  4. 27.01.2020г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Годишна програма и Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023г."

03.01.20120г.
I. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стамболийски"
  1. ПОКАНА и докладна за публично обсъждане
  2. ПРОЕКТ на "НАРЕДБА за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стамболийски"
  3. 10.02.2020 - СПРАВКА: За определения срок от 30 дни по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в пощенската кутия на община Стамболийски, както и на посочения телефон не са постъпили становища и предложения. На обявеното обсъждане, което се състоя на 10.02.2020 г. от 90.00 ч., граждани не присъстваха.
  4. 10.02.2020Г. - ПРОТОКОЛ 

05.12.2019г.

I. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ И ОБСЪЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
   1. Покана и докладна
   2. ПРОЕКТ на "Наредба за провеждане на обществени консултации и обсъждания на територията на община Стамболийски"
   3. 07.01.2020г. - Протокол
   4. 07.01.2020г. - Справка

11.11.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
1. 11.11.2019г. - ПРОЕКТ - ПЛАН-СМЕТКА за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа и подържане на чистота на териториите за обществено ползване и определяне таксата за битови отпадъци за 2020 година.
2. 13.12.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "ПРОЕКТ за План-Сметка за годишния размер на разходите за дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци . . . "

29.10.2019г.

I.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ":
    1. Покана и докладна
    2. Проект на "Наредба за местните данъци"
   
3.СПРАВКА за постъпили предложения по приемане на "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ"
  03.12.2019 - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "НАРЕДБА ЗА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ"

II.ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
    1. Пкана и докладна
    2. Проект на "Наредба за определянето и администрирането на на местните такси и цени на услуги"
   3.СПРАВКА - за предложения по приемане на "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
   03.12.2019 - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ"
   
09.08.2019г.
1.ПОКАНА за публично обсъждане на "ГОДИШЕН ОТЧЕТ на бюджета"
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА на кметта за ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ на бюджета
3.ГОДИШЕН ОТЧЕТ- обяснителна записка и приложения

22.07.2019г.
1.ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Наредба за определяне размера на местните данъци"
2.СПРАВКА за обявено публично обсъждане на "Наредба за определяне на местните данъци и такси"

17.06.2019г.
1. ПОКАНА ЗА ПУБЛИНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Наредба за определяне размера на местните данъци"
2. ПРОЕКТ НА "Наредба за определяне размера на местните данъци"

13.05.2019г.

1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
2. ПРОЕКТ НА "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"
3. ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие върху защитени зони от НАТУРА 2000
4. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ"

15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища

15.03.2019г.
СПРАВКА за обявено публично обсъждане на 
Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга
22.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"

21.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга

21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища
21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем 1кв.м общински помещения, павилиони и терени

12.02.2019г. - СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди
12.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди


21.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - на 22.02.2019г от 9:00 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

18.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълненеие на Наредбата за управление и организация на движението по общинските пътища - на 20.02.2019г. от 09:30 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

17.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем на 1кв.м. за общински помещения, павилиони и терени - НА 20.02.2019г. ОТ 09:15 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

16.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Предложение  за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга - НА 20.02.2019г. (сряда) от 09:00, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

08.01.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

08.01.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Проектобюджет за 2019г. на община Стамболийски

07.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 11.02.2019г. от 09:00ч. - за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди - ПОКАНА и Докладна

05.11.2018 г. – ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА „Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ .... „ – на 10.12.2018г. от 09:00 часа : ПОКАНА И ДОКЛАДНА

10.12.2018г. – Протокол от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

27.12.2018г. – Справка от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2018г. - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за БЮДЖЕТ'2019 на община Стамболийски - НА 07.01.2019г. от 10:00 часа

28.12.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ за ГОДИШНА ПРОГРАMА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ -  на 07.01.2019г. от 09:00 часа