СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО

01.07.2020
ПРОЕКТ: „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НА ПОДХОДА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“
I.
Oпределяне стойността на разхода за изработване на народни носии от Тракийски регион с който да се кандидатства
   ОБЯВЛЕНИЕ
   ОФЕРТА
   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
II.
Oпределяне стойността на разхода за услуга свързана с изработване на материали за промотиране на „живото“ културно наследство на територията и на подхода ВОМР
   ОБЯВЛЕНИЕ
   ОФЕРТА
   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

III.
Oпределяне стойността на разхода за услуга свързана с: „Проучване на живото културно наследство на територията на община Стамболийски с цел популяризиране на местната идентичност“
   ОБЯВЛЕНИЕ
   ОФЕРТА
   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

30.06.2020г.
ПРОЕКТ:
„ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ, ПОСРЕДСТВОМ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ИНТЕРЕС НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
  I. „Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност“
ОБЯВЛЕНИЕ
ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
II. Изработване на материали за промотиране на местната идентичност на територията и на подхода ВОМР за проекта: „Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност“
ОБЯВЛЕНИЕ
ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ