stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРИОДИЧНО

22.12.2020
ПРОЕКТ: Популяризиране на местната идентичност и на подхода ВОМР в община Стамболийски

I. Oпределяне стойността на разхода, свързан с изработването на „Видео клип за популяризиране на културно-историческото наследство и местната идентичност на територията на община Стамболийски“

II. Oпределяне стойността на разхода, свързан с доставка на интерактивна техника.

 

01.07.2020
ПРОЕКТ: „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НА ПОДХОДА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“
I.
Oпределяне стойността на разхода за изработване на народни носии от Тракийски регион с който да се кандидатства
   ОБЯВЛЕНИЕ
   ОФЕРТА
   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
II.
Oпределяне стойността на разхода за услуга свързана с изработване на материали за промотиране на „живото“ културно наследство на територията и на подхода ВОМР
   ОБЯВЛЕНИЕ
   ОФЕРТА
   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

III.
Oпределяне стойността на разхода за услуга свързана с: „Проучване на живото културно наследство на територията на община Стамболийски с цел популяризиране на местната идентичност“
   ОБЯВЛЕНИЕ
   ОФЕРТА
   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

30.06.2020г.
ПРОЕКТ:
„ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ, ПОСРЕДСТВОМ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ИНТЕРЕС НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
  I. „Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност“
ОБЯВЛЕНИЕ
ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
II. Изработване на материали за промотиране на местната идентичност на територията и на подхода ВОМР за проекта: „Популяризиране на местната идентичност, посредством дейности за придобиване на материални активи в интерес на местната общност“
ОБЯВЛЕНИЕ
ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ