stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

О Б Щ И Н А  СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

2022г.

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 09.05.2022г. Красимир Илиев Изпълнител шофьор Да не
2 18.05.2022г. Лазарина Гушлекова Специалист „ТРЗ“ Да не
3 30.05.2022г. Нели Даскалова Главен специалист „Икономист“ Да не
4 30.05.2022г. Боянка Иванова

Главен счетоводител

“Образование“

Да не
5 31.05.2022г. Татяна Узунова Ст.счетоводител Да не
6 22.07.2022г. Силвия Чакърова Счетоводител Да не
7 04.08.2022г. Ева Павлова Главен инженер Да не
8 10.08.2022г. Елена Вълкова Специалист „МДТ“ Да не
9 31.08.2022г. Станимира Пильова Началник отдел „СП,ОС и ОК“ да не