stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

О Б Щ И Н А  СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

2022г.

 

Входящ

Дата

Име, фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

1

2

3

4

5

6

1

11.04.2022г.

Славка Зашева

Директор на ДГ „Звънче“ гр.Стамболийски

Част I

не

2

13.04.2022г.

Николай Доганов

Гл.специалист“К-л по строителството“

Част I

не

3

13.04.2022г.

Галина Доганова

Гл.специалист“УТ“

Част I

не

4

13.04.2022г.

Радка Томова

Гл.експерт „ГРАО и ОМП“

Част I

не

5

19.04.2022г.

Владимир Джалов

Специалист „ИТ“

Част I

не

6

20.04.2022г.

Мирослава Домусчиева

Ст.специалист „Прогр.по ЗНЗ и домакин“

Част I

не

7

20.04.2022г.

Боряна Пампова

Гл.специалист „ГРАО“

Част I

не

8

20.04.2022

Надежда Томова

Специалист „ГРАО“

Част I

не

9

29.04.2022г.

Катерина Баракова

Гл.специалист „Търг.дейности

Част I

не

10

03.05.2022г.

Тамара Бакалова

Ръководител ЦНСТ

Част I

не

11

03.05.2022г.

Соня Кузманова

Гл.специалист „УТ“

Част I

не

12

03.05.2022г.

Ралица Чингова

Гл.специалист „УТ и ИК“

Част I

не

13

03.05.2022г.

Кристина Койненска

Специалист „Касиер“

Част I

не

14

04.05.2022г.

Елка Куманова

Гл.специалист „медии и вр.с обществеността“

Част I

не

15

05.05.2022г.

Мария Дрянкова

Ст.счетоводител

Част I

не

16

05.05.2022г.

Даниела Кръстева-Малинова

Секретар

Част I

не

17

09.05.2022г

Марияна Стоицова

Ст.специалист“ОДАО и фин.“

Част I

не

18

09.05.2022г.

Венета Нонова

Ст.специалист „ГРАО“

Част I

не

19

09.05.2022г.

Донка Арабаджиева

Ст.специалист „ОДАО и фин“

Част I

не

20

09.05.2022г.

Мария Кънева

Ст.специалист „ГРАО“

Част I

не

21

заличен

заличен

заличен

заличен

заличен

22

09.05.2022г.

Стоянка Михайлова

Ст.специалист „Екология, ОПФ и ВС“

Част I

не

23

09.05.2022г.

Елена Учкова

Директор на ДГ “Радост“с.Й.Груево

Част I

не

24

10.05.2022г.

Антоанета Драгиева

Гл.специалист „ЧР“

Част I

не

25

10.05.2022г.

Светлана Смиленова

Директор на ДГ „Пролет“ с.Н.село

Част I

не

26

10.05.2022г.

Росица Герова

Директор на ДГ „Д.Рай“ с.К.Конаре

Част I

не

27

10.05.2022г.

Красимир Илиев

Изпълнител шофьор

ЧастI

Част II

не

28

11.05.2022г.

Анета Петрова

Началник отдел МДТ

Част I

не

29

11.05.2022г.

Божурка Скачкова

Финансов контрольор

Част I

не

30

11.05.2022г.

Недялка Нихтянова

Директор  ДГ „Искра“гр.Стамбо-лийски

Част I

не

31

11.05.2022г.

Иванка Игнатова

Директор ДГ „Изворче“ с.Триводици

Част I

не

32

11.05.2022г.

Ангелина Ламбова

Инспектор „Събиране, контрол и ревизии“

Част I

не

33

11.05.2022г.

Ваня Дочева

Ст.специалист „Деловодител“

Част I

не

34

11.05.2022г.

Златка Калайджиева

Гл.специалист „МДТ“

Част I

не

35

11.05.2022г.

Нонка Георгиева

Ст.специалист Касиер „МДТ“

Част I

не

36

11.05.2022г.

Станимира Пильова

Специалист „Общ.имоти“

Част I

не

37

11.05.2022г.

Гергана Динева

Ст.специалист „СИ, ОМП и ГЗ“

Част I

не

38

12.05.2022г.

Милица Георгиева-Петкова

Счетоводител

Част I

не

39

12.05.2022г.

Станка Димитрова

Директор ОБЦРД

Част I

не

40

12. 05.2022г.

Надежда Пильова

Директор ДГ „Слънце“ гр.Стамболийски

Част I

не

41

12.05.2022г.

Янка Котева

Ст.специалист „ИО на ОбС“

Част I

не

42

12.05.2022г.

Катя Веселинова

Ст.счетоводител

Част I

не

43

12.05.2022г.

Недка Куртева

Ст.сетоводител

Част I

не

44

13.05.2022г.

Красимира Лукинович

Директор ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски

Част I

не

45

13.05.2022г.

Тодорка Георгиева

Специалист „ОДАО и финанси“

Част I

не

46

13.05.2022г.

Снежана Добрева

Ст.специалист „ГРАО“

Част I

не

47

13.05.2022г.

Пенка Богданова

Секретар на МКБППМН

Част I

не

48

13.05.2022г.

Росица Манукян

Гл.специалист ТРЗ

Част I

не

49

13.05.2022г.

Бистра Гогова

Гл.счетоводител

Част I

не

50

13.05.2022г.

Красимира Николова

Ст.специалист „ГРАО“

Част I

не

51

13.05.2022г.

Светла Стойчева

Ст.специалист „ОДАО и финанси“

Част I

не

52

16.05.2022г.

Даниела Кузманова

Стажант-одитор

Част I

не

53

16.05.2022г.

Мая Кирова -Петкова

Юрисконсулт

Част I

не

54

16.05.2022г.

Йорданка Бангова

Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО“

Част I

не

55

16.05.2022г.

Веселина Маламова

Гл.специалист „Техн.секретар“

Част I

не

56

18.05.2022г.

Лазарина Гушлекова

Специалист „ТРЗ“

Част II

не

57

23.05.2022г.

Татяна Узунова

Ст.счетоводител

Част I

не

58

31.05.2022г.

Нели Даскалова

Гл.специалист „Иконмист“

Част I
Част II

не

59

31.05.2022г.

Боянка Иванова

Гл.счетоводител направление“Обра-зование“

Част II

не

60

31.05.2022г.

Татяна Узунова

Ст.счетоводител

Част II

не

     61  22.07.2022г.  Силвия Чалърова Счетоводител

Част I
Част II

              не
    62 04.08.2022г Ева Павлова Главен инженер Част I
Част II
              не
    63 10.08.2022г Елена Вълкова Специалист "МДТ"
Част I
Част II
              не