stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

О Б Щ И Н А  СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

2022г.

 

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 11.04.2022г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче“ гр.Стамболийски Част I не
2 13.04.2022г. Николай Доганов Гл.специалист“К-л по строителството“ Част I не
3 13.04.2022г. Галина Доганова Гл.специалист“УТ“ Част I не
4 13.04.2022г. Радка Томова Гл.експерт „ГРАО и ОМП“ Част I не
5 19.04.2022г. Владимир Джалов Специалист „ИТ“ Част I не
6 20.04.2022г. Мирослава Домусчиева Ст.специалист „Прогр.по ЗНЗ и домакин“ Част I не
7 20.04.2022г. Боряна Пампова Гл.специалист „ГРАО“ Част I не
8 20.04.2022 Надежда Томова Специалист „ГРАО“ Част I не
9 29.04.2022г. Катерина Баракова Гл.специалист „Търг.дейности Част I не
10 03.05.2022г. Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ Част I не
11 03.05.2022г. Соня Кузманова Гл.специалист „УТ“ Част I не
12 03.05.2022г. Ралица Чингова Гл.специалист „УТ и ИК“ Част I не
13 03.05.2022г. Кристина Койненска Специалист „Касиер“ Част I не
14 04.05.2022г. Елка Куманова Гл.специалист „медии и вр.с обществеността“ Част I не
15 05.05.2022г. Мария Дрянкова Ст.счетоводител Част I не
16 05.05.2022г. Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
17 09.05.2022г Марияна Стоицова Ст.специалист“ОДАО и фин.“ Част I не
18 09.05.2022г. Венета Нонова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
19 09.05.2022г. Донка Арабаджиева Ст.специалист „ОДАО и фин“ Част I не
20 09.05.2022г. Мария Кънева Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
21 09.05.2022г. Величка Ангьозова Началник отдел“СП,ОС и ОК“ Част I не
22 09.05.2022г. Стоянка Михайлова Ст.специалист „Екология, ОПФ и ВС“ Част I не
23 09.05.2022г. Елена Учкова Директор на ДГ “Радост“с.Й.Груево Част I не
24 10.05.2022г. Антоанета Драгиева Гл.специалист „ЧР“ Част I не
25 10.05.2022г. Светлана Смиленова Директор на ДГ „Пролет“ с.Н.село Част I не
26 10.05.2022г. Росица Герова Директор на ДГ „Д.Рай“ с.К.Конаре Част I не