ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 02.02.2021г.  Станимира 
 Пильова
Специалист „Общински имоти“

Част I

Част II

не
 2  11.02.2021г.  Владимир
 Джалов
Специалист "ИТ"

Част I

Част II

 

 не