stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 12.01.2021г. Владимир
Джалов
Специалист „ИТ“ да не
 2 02.02.2021г. Станимира Пильова Специалист „Общински Имоти“ да не

3

 

12.04.2021г. Михаела Йончева - Райчинова Главен архитект да не
4 05.05.2021г. Ралица Чингова Гл.специалист „Ут и инв.контрол“ да не
5 21.05.2021г. Милица Георгиева-Петкова Ст.специалист „МДТ“ да не
6 01.06.2021г Даниела Кузманова Стажант-одитор да нe
7 02.08.2021г Калина Стоянова Юрисконсулт да нe
8 25.10.2021г Надежда 
Томова
Специалист "ГРАО" да нe
9 22.11.2021г Катя Веселинова Старши счетоводител "ФСД" да нe