stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2020г.

 

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 02.02.2021 Станимира Пильова Специалист „Общински имоти“

Част I

Част II

не
2 11.02.2021г. Владимир Джалов Специалист „ИТ“

Част I

Част II

не
3 08.04.2021г. Славка Зашева Директор ДГ „Звънче“ гр.стамболийски Част I не
4 13.04.2021г. Радка Томова Началник отдел „ГРАО“ Част I не
5 13.04.2021г. Кристина Койненска Специалист „Касиер“ Част I не
6 16.04.2021г. Боряна Пампова Гл.специалист „ГРАО“ Част I не
7 19.04.2021г. Венета Нонова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
8 19.04.2021г. Катерина Баракова Гл.специалист „ТГ“ Част I не
9 22.04.2021г. Марияна Стоицова Ст.специалист „ОДАО и финанси“ Част I не
10 26.04.2021г. Мирослава Домусчиева Ст.специалист „Програми по ЗНЗ и домакин“ Част I не
11 27.04.2021г. Мария Дрянкова Ст.счетоводител Част I не
12 29.04.2021г. Антоанета Драгиева Гл.специалист „ЧР“ Част I не
13 29.04.2021г. Красимира Лукинович Директор на ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
14 05.05.2021г. Тинка Муховска Директор на ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
15 07.05.2021г. Елена Учкова Директро на ДГ „Радост“ с.Й.Груево Част I не
16 10.05.2021г. Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
17 10.05.2021г. Росица Манукян Гл.специалист „ТРЗ“ Част I не

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 12.01.2021г. Владимир
Джалов
Специалист „ИТ“ да не
 2 02.02.2021г. Станимира Пильова Специалист „Общински Имоти“ да не

3

 

12.04.2021г. Михаела Йончева - Райчинова Главен архитект да не
4 05.05.2021г. Ралица Чингова Гл.специалист „Ут и инв.контрол“ да не

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 14.04.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“

Част I

Част II

не
 2  15.04.2020г.  Светлана   Смиленова  Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево

 Част I

 Част II

 не
 3  29.04.2020г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 4  07.05.2020  Недялка Нихтянова  Директро на ДГ „Искра“  Част I  не
5 07.05.2020 Тодорка Георгиева Специалист „ОДАО и финанси“ Част I не
6 08.05.2020 Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
7 08.05.2020 Анета Петрова Началник на отдел“ МДТ“ Част I не
8 08.05.2020 Златка Калайджиева Главен специалист „МДТ“ Част I не
9 11.05.2020 Галина Доганова Главен специалист „УТ“ Част I не
10 11.05.2020г.  Николай Доганов Главен специалист“Контрол строителство“ Част I не
11 11.05.2020г. Радка Томова Началник отдел „ГРАО и ОМП“ Част I не
12 11.05.2020г. Елена Русева Специалист „Касиер“ Част I не
13 11.05.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“ Част I не
14 11.05.2020г. Антоанета Драгиева Главен специалист „Човешки ресурси“ Част I не
15 11.05.2020г. Мария Дрянкова Старши счетоводител Част I не
16 11.05.2020г. Нонка Георгиева Касиер „МДТ“ Част I не
17 11.05.2020г. Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране, контрол  Част I не
18 11.05.2020г. Росица Герова Директор ДГ с.К.Конаре Част I не
19 11.05.2020г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче“  Част I не
20 11.05.2020г. Гергана Динева Старши специалист „СИ, ОМП и ГЗ“ Част I не
21 11.05.2020г. Мария Кънева Старши специалист „ГРАО“ Й.Груево Част I не
22 12.05.2020г. Донка Арабаджиева Старши специалист „ОДАО и фин.“ Й.груево Част I не
23 12.05.2020г. Боряна Пампова Главен специалист „ГРАО“ Част I не
24 12.05.2020г. Росица Манукян Главен специалист „ТРЗ“ Част I не
25 12.05.2020г. Мирослава Домусчиева Старши специалист „Програми по ЗНЗ и домакин“ Част I не
26 12.05.2020г. Стоянка Михайлова Старши специалист „Екология,ОПФ и ВС“ Част I не
27 14.05.2020г. Катерина Баракова Главен специалист „Търговски дейности“ Част I не
28 14.05.2020г. Янка Котева Старши специалист „Информ.обслужва-не на ОбС“ Част I не
29 14.05.2020г. Красимира Лукинович Директор на ДГ“Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
30 14.05.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
31 14.05.2020г. Величка Ангьозова Началник отдел „СП, ОС и ОК“ Част I не
32 14.05.2020г. Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце“ гр.Стамболийски Част I не
33 14.05.2020г. Станка Димитрова Директор на ОБЦРД Част I не
34  15.05.2020 ЗАЛИЧЕН  -  -
 -
35 15.05.2020 Иванка Игнатова Директор на ДГ „Изворче“ с.Триводици Част I не
36 15.05.2020 Венета Нонова Старши специалист „ГРАО“ К.Конаре Част I не
37 15.05.2020 Снежана Добрева Старши специалист „ГРАО“ Триводици Част I не
 38  15.05.2020  Костадин Аврамов  Директор на дирекция „УТ, СП,ОС и ОК, ГРАО и ОМП“  Част I  не
 39  15.05.2020  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 40  15.05.2020  Пенка Богданова  Главен специалист „ОКВ“  Част I  не
 41  15.05.2020  Светла Стойчева  Старши специалист „ОДАО и Финанси“ Ново село  Част I  не
 42  15.05.2020  Красимира Николова  Специалист „ГРАО“ Ново село  Част I  не
43 15.05.2020 Недка Куртева Старши счетоводител Част I не
44 15.05.2020 Марияна Стоицова Специалист „ОДАО и финанси“ К.Конаре Част I  не
45 15.05.2020 Мая Кирова-Петкова Юрисконсулт Част I  не
46 15.05.2020 Василка Аврамова Старши счетоводител Част I не
47 15.05.2020 Веселина Маламова Главен специалист „Технически секретар“ Част I не
48 15.05.2020 Божурка Скачкова Финансов контрольор Част I не
49 15.05.2020 Ани Попова Вътрешен одитор Част I не
50 15.05.2020 Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ Част I не
51 15.05.2020 Елка Куманова Главен специалист „Медии и връзки с обществеността“ Част I не
52 15.05.2020 Бистра Гогова Главен счетоводител Част I не
53 15.05.2020 Димитър Йорданов Главен специалист „Хигиена“ Част I не
54 15.05.2020 Диана Кръстева Старши специалист“ЖФ и транспорт“ Част I не
55 15.05.2020 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 56  05.06.2020  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
57 09.06.2020 Соня Кузманова Главен специалист „УТ“ Част I не
58 09.06.2020 Йорданка Бангова Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО“ Част I не
 59  22.07.2020  Пенка Богданова  Секретар на МКБППМН  Част I
Част II
 не
 60  16.09.2020  Кристина Койненска  Счетоводител  Част I
 Част II
 не
61 19.10.2020 Жаклин Тонева Юрисконсулт Част I
Част II
не
62 28.10.2020 Елена Учкова Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево Част I
Част II
НЕ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ'2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 20.03.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“ да не
 2 06.04.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
 3  15.04.2020г.  Светлана Смиленова  Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево да не
 4  07.05.2020г. Тодорка Георгиева спец. ОДАО и Финнанси ТриВодици да  не 
 5  12.05.2020г.  Пенка Богданова  Секретар на МКБППМН да  не 
6 17.06.2020 Пенка Богданова Секретар на МКБППМН да не
7 24.08.2020 Кристина Койненска Счетоводител да не
8 08.09.2020 ЗАЛИЧЕН - - -
9 17.09.2020г. Жаклин Тонева Юрисконсулт ДА НЕ
10

28.10.2020

Елена Учкова Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево ДА НЕ

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация за 2020г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 
Вх. № Дата Име, презиме и фамилия Длъжност
- - - -