stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Списък на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

2022

Вх. № Дата Име, презиме и фамилия Длъжност
       
       
       
       

О Б Щ И Н А  СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

2022г.

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 09.05.2022г. Красимир Илиев Изпълнител шофьор Да не

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2021г.

 

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 02.02.2021 Станимира Пильова Специалист „Общински имоти“

Част I

Част II

не
2 11.02.2021г. Владимир Джалов Специалист „ИТ“

Част I

Част II

не
3 08.04.2021г. Славка Зашева Директор ДГ „Звънче“ гр.стамболийски Част I не
4 13.04.2021г. Радка Томова Началник отдел „ГРАО“ Част I не
5 13.04.2021г. Кристина Койненска Специалист „Касиер“ Част I не
6 16.04.2021г. Боряна Пампова Гл.специалист „ГРАО“ Част I не
7 19.04.2021г. Венета Нонова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
8 19.04.2021г. Катерина Баракова Гл.специалист „ТГ“ Част I не
9 22.04.2021г. Марияна Стоицова Ст.специалист „ОДАО и финанси“ Част I не
10 26.04.2021г. Мирослава Домусчиева Ст.специалист „Програми по ЗНЗ и домакин“ Част I не
11 27.04.2021г. Мария Дрянкова Ст.счетоводител Част I не
12 29.04.2021г. Антоанета Драгиева Гл.специалист „ЧР“ Част I не
13 29.04.2021г. Красимира Лукинович Директор на ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
14 05.05.2021г. Тинка Муховска Директор на ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
15 07.05.2021г. Елена Учкова Директро на ДГ „Радост“ с.Й.Груево Част I не
16 10.05.2021г. Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
17 10.05.2021г. Росица Манукян Гл.специалист „ТРЗ“ Част I не
18 11.05.2021 Мария Кънева Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
19 11.05.2021 Донка Арабаджиева Ст.специалист „ОДАО И ФИН“ Част I не
20 11.05.2021 Недялка Нихтянова Директор на ДГ „Искра“ гр.Стамболийски Част I не
21 11.05.2021 Росица Герова Директор на ДГ „Д.Рай“ с.К.Конаре Част I не
22 12.05.2021 Янка Котева Ст.специалист „ИО на ОбС“ Част I не
23 12.05.2021 Елка Куманова Гл.специалист „Медии и връзки с обществеността“ Част I не
24 12.05.2021 Стоянка Михайлова Ст.специалист „Екология, ОПФ и ВС“ Част I не
25 12.05.2021 Веселина Маламова Гл.специалист „Техн секретар“ Част I не
26 12.05.2021 Галина Доганова Гл.специалист „УТ“ Част I не
27 12.05.2021 Николай Доганов Гл.специалист „Контрол по строителството“ Част I не
28 12.05.2021 Анета Петрова Началник отдел „МДТ“ Част I не
29 12.05.2021 Соня Кузманова Гл.специалист „УТ“ Част I не
30 12.05.2021 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
31 12.05.2021 Златка Калайджиева Гл.специалист „МДТ“ Част I не
32 12.05.2021 Светла Стойчева Ст.специалист „Одао и фин“ Част I не
33 13.05.2021 Нонка Георгиева Ст.специалист „Касиер МДТ“ Част I не
34 13.05.2021 Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране, контрол и ревизии“ Част I не
35 13.05.2021 Недка Куртева Ст.счетоводител Част I не
36 13.05.2021 Светлана Смиленова Директор на ДГ „Пролет“ с.Н.село Част I не
37 14.05.2021г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
38 14.05.2021г. Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце“ гр.Стамболийски Част I не
39 14.05.2021г. Станка Димитрова Директор на ОБЦРД Част I не
40 14.05.2021г. Василка Аврамова Ст.счетоводител Част I не
41 14.05.2021г. Костадин Аврамов Директор на „УТ, СП, Част I не
42 14.05.2021г. Красимира Николова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
43 14.05.2021г Величка Ангьозова Началник отдел „СП, ОС и ОК“ ЧастI не
44 14.05.2021г Снежана Добрева Ст.специалист „ГРАО“ ЧастI не
45 14.05.2021г Тодорка Грозданова Специалист „ОДАО и фин“ ЧастI не
46 14.05.2021г Гергана Динева Ст.специалист „СИ,ОМП и ГЗ“ ЧастI не
47 14.05.2021г Ваня Дочева Ст.специалист „Деловодител“ ЧастI не
48 14.05.2021г Иванка Игнатова Директор на ДГ с.Триводици ЧастI не
49 14.05.2021г Божурка Скачкова Финансов Контрольор ЧастI не
50 14.05.2021г Бистра Гогова Гл.счетоводител ЧастI не
51 14.05.2021г. Мая Кирова -Петкова Юрисконсулт ЧастI не
52 14.05.2021г. Пенка Богданова Секретар на МКБППМН ЧастI не
53 14.05.2021г. Тамара Бакаловна Ръководител ЦНСТ ЧастI не
54 14.05.2021г. Йорданка Бангова Директор на дирекция „ФСД, МДТ и АПО“ ЧастI не
55 01.06.2021г. Ралица Чингова Гл.специалист „УТ и инв.контрол“

Част I

Част II

не
56 10.06.2021г. Милица Георгиева-Петкова Ст.специалист „МДТ“

Част I

Част II

не
57 16.06.2021г. Даниела Кузманова Стажант -одитор

Част I

Част II

не
58 23.08.2021г.

Калина Стоянова

Юрисконсулт

Част I

Част II

не
59 26.10.2021г. Надежда Томова Специалист "ГРАО"

Част I

Част II

не
60 20.12.2021г. Катя Веселинова Старши счетоводитес "ФСД"

Част I

Част II

не

 

 

О Б Щ И Н А  СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобито имущество

2022г.

 

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 11.04.2022г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче“ гр.Стамболийски Част I не
2 13.04.2022г. Николай Доганов Гл.специалист“К-л по строителството“ Част I не
3 13.04.2022г. Галина Доганова Гл.специалист“УТ“ Част I не
4 13.04.2022г. Радка Томова Гл.експерт „ГРАО и ОМП“ Част I не
5 19.04.2022г. Владимир Джалов Специалист „ИТ“ Част I не
6 20.04.2022г. Мирослава Домусчиева Ст.специалист „Прогр.по ЗНЗ и домакин“ Част I не
7 20.04.2022г. Боряна Пампова Гл.специалист „ГРАО“ Част I не
8 20.04.2022 Надежда Томова Специалист „ГРАО“ Част I не
9 29.04.2022г. Катерина Баракова Гл.специалист „Търг.дейности Част I не
10 03.05.2022г. Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ Част I не
11 03.05.2022г. Соня Кузманова Гл.специалист „УТ“ Част I не
12 03.05.2022г. Ралица Чингова Гл.специалист „УТ и ИК“ Част I не
13 03.05.2022г. Кристина Койненска Специалист „Касиер“ Част I не
14 04.05.2022г. Елка Куманова Гл.специалист „медии и вр.с обществеността“ Част I не
15 05.05.2022г. Мария Дрянкова Ст.счетоводител Част I не
16 05.05.2022г. Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
17 09.05.2022г Марияна Стоицова Ст.специалист“ОДАО и фин.“ Част I не
18 09.05.2022г. Венета Нонова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
19 09.05.2022г. Донка Арабаджиева Ст.специалист „ОДАО и фин“ Част I не
20 09.05.2022г. Мария Кънева Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
21 09.05.2022г. Величка Ангьозова Началник отдел“СП,ОС и ОК“ Част I не
22 09.05.2022г. Стоянка Михайлова Ст.специалист „Екология, ОПФ и ВС“ Част I не
23 09.05.2022г. Елена Учкова Директор на ДГ “Радост“с.Й.Груево Част I не
24 10.05.2022г. Антоанета Драгиева Гл.специалист „ЧР“ Част I не
25 10.05.2022г. Светлана Смиленова Директор на ДГ „Пролет“ с.Н.село Част I не
26 10.05.2022г. Росица Герова Директор на ДГ „Д.Рай“ с.К.Конаре Част I не
           

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 12.01.2021г. Владимир
Джалов
Специалист „ИТ“ да не
 2 02.02.2021г. Станимира Пильова Специалист „Общински Имоти“ да не

3

 

12.04.2021г. Михаела Йончева - Райчинова Главен архитект да не
4 05.05.2021г. Ралица Чингова Гл.специалист „Ут и инв.контрол“ да не
5 21.05.2021г. Милица Георгиева-Петкова Ст.специалист „МДТ“ да не
6 01.06.2021г Даниела Кузманова Стажант-одитор да нe
7 02.08.2021г Калина Стоянова Юрисконсулт да нe
8 25.10.2021г Надежда 
Томова
Специалист "ГРАО" да нe
9 22.11.2021г Катя Веселинова Старши счетоводител "ФСД" да нe