stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2021г.

 

Входящ

Дата Име, фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество
1 2 3 4 5 6
1 02.02.2021 Станимира Пильова Специалист „Общински имоти“

Част I

Част II

не
2 11.02.2021г. Владимир Джалов Специалист „ИТ“

Част I

Част II

не
3 08.04.2021г. Славка Зашева Директор ДГ „Звънче“ гр.стамболийски Част I не
4 13.04.2021г. Радка Томова Началник отдел „ГРАО“ Част I не
5 13.04.2021г. Кристина Койненска Специалист „Касиер“ Част I не
6 16.04.2021г. Боряна Пампова Гл.специалист „ГРАО“ Част I не
7 19.04.2021г. Венета Нонова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
8 19.04.2021г. Катерина Баракова Гл.специалист „ТГ“ Част I не
9 22.04.2021г. Марияна Стоицова Ст.специалист „ОДАО и финанси“ Част I не
10 26.04.2021г. Мирослава Домусчиева Ст.специалист „Програми по ЗНЗ и домакин“ Част I не
11 27.04.2021г. Мария Дрянкова Ст.счетоводител Част I не
12 29.04.2021г. Антоанета Драгиева Гл.специалист „ЧР“ Част I не
13 29.04.2021г. Красимира Лукинович Директор на ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
14 05.05.2021г. Тинка Муховска Директор на ДГ „Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
15 07.05.2021г. Елена Учкова Директро на ДГ „Радост“ с.Й.Груево Част I не
16 10.05.2021г. Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
17 10.05.2021г. Росица Манукян Гл.специалист „ТРЗ“ Част I не
18 11.05.2021 Мария Кънева Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
19 11.05.2021 Донка Арабаджиева Ст.специалист „ОДАО И ФИН“ Част I не
20 11.05.2021 Недялка Нихтянова Директор на ДГ „Искра“ гр.Стамболийски Част I не
21 11.05.2021 Росица Герова Директор на ДГ „Д.Рай“ с.К.Конаре Част I не
22 12.05.2021 Янка Котева Ст.специалист „ИО на ОбС“ Част I не
23 12.05.2021 Елка Куманова Гл.специалист „Медии и връзки с обществеността“ Част I не
24 12.05.2021 Стоянка Михайлова Ст.специалист „Екология, ОПФ и ВС“ Част I не
25 12.05.2021 Веселина Маламова Гл.специалист „Техн секретар“ Част I не
26 12.05.2021 Галина Доганова Гл.специалист „УТ“ Част I не
27 12.05.2021 Николай Доганов Гл.специалист „Контрол по строителството“ Част I не
28 12.05.2021 Анета Петрова Началник отдел „МДТ“ Част I не
29 12.05.2021 Соня Кузманова Гл.специалист „УТ“ Част I не
30 12.05.2021 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
31 12.05.2021 Златка Калайджиева Гл.специалист „МДТ“ Част I не
32 12.05.2021 Светла Стойчева Ст.специалист „Одао и фин“ Част I не
33 13.05.2021 Нонка Георгиева Ст.специалист „Касиер МДТ“ Част I не
34 13.05.2021 Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране, контрол и ревизии“ Част I не
35 13.05.2021 Недка Куртева Ст.счетоводител Част I не
36 13.05.2021 Светлана Смиленова Директор на ДГ „Пролет“ с.Н.село Част I не
37 14.05.2021г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
38 14.05.2021г. Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце“ гр.Стамболийски Част I не
39 14.05.2021г. Станка Димитрова Директор на ОБЦРД Част I не
40 14.05.2021г. Василка Аврамова Ст.счетоводител Част I не
41 14.05.2021г. Костадин Аврамов Директор на „УТ, СП, Част I не
42 14.05.2021г. Красимира Николова Ст.специалист „ГРАО“ Част I не
43 14.05.2021г Величка Ангьозова Началник отдел „СП, ОС и ОК“ ЧастI не
44 14.05.2021г Снежана Добрева Ст.специалист „ГРАО“ ЧастI не
45 14.05.2021г Тодорка Грозданова Специалист „ОДАО и фин“ ЧастI не
46 14.05.2021г Гергана Динева Ст.специалист „СИ,ОМП и ГЗ“ ЧастI не
47 14.05.2021г Ваня Дочева Ст.специалист „Деловодител“ ЧастI не
48 14.05.2021г Иванка Игнатова Директор на ДГ с.Триводици ЧастI не
49 14.05.2021г Божурка Скачкова Финансов Контрольор ЧастI не
50 14.05.2021г Бистра Гогова Гл.счетоводител ЧастI не
51 14.05.2021г. Мая Кирова -Петкова Юрисконсулт ЧастI не
52 14.05.2021г. Пенка Богданова Секретар на МКБППМН ЧастI не
53 14.05.2021г. Тамара Бакаловна Ръководител ЦНСТ ЧастI не
54 14.05.2021г. Йорданка Бангова Директор на дирекция „ФСД, МДТ и АПО“ ЧастI не
55 01.06.2021г. Ралица Чингова Гл.специалист „УТ и инв.контрол“

Част I

Част II

не
56 10.06.2021г. Милица Георгиева-Петкова Ст.специалист „МДТ“

Част I

Част II

не
57 16.06.2021г. Даниела Кузманова Стажант -одитор

Част I

Част II

не
58 23.08.2021г.

Калина Стоянова

Юрисконсулт

Част I

Част II

не
59 26.10.2021г. Надежда Томова Специалист "ГРАО"

Част I

Част II

не

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 12.01.2021г. Владимир
Джалов
Специалист „ИТ“ да не
 2 02.02.2021г. Станимира Пильова Специалист „Общински Имоти“ да не

3

 

12.04.2021г. Михаела Йончева - Райчинова Главен архитект да не
4 05.05.2021г. Ралица Чингова Гл.специалист „Ут и инв.контрол“ да не
5 21.05.2021г. Милица Георгиева-Петкова Ст.специалист „МДТ“ да не
6 01.06.2021г Даниела Кузманова Стажант-одитор да нe
7 02.08.2021г Калина Стоянова Юрисконсулт да нe
8 25.10.2021г Надежда 
Томова
Специалист "ГРАО" да нe

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ за 2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 14.04.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“

Част I

Част II

не
 2  15.04.2020г.  Светлана   Смиленова  Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево

 Част I

 Част II

 не
 3  29.04.2020г. ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 4  07.05.2020  Недялка Нихтянова  Директро на ДГ „Искра“  Част I  не
5 07.05.2020 Тодорка Георгиева Специалист „ОДАО и финанси“ Част I не
6 08.05.2020 Даниела Кръстева-Малинова Секретар Част I не
7 08.05.2020 Анета Петрова Началник на отдел“ МДТ“ Част I не
8 08.05.2020 Златка Калайджиева Главен специалист „МДТ“ Част I не
9 11.05.2020 Галина Доганова Главен специалист „УТ“ Част I не
10 11.05.2020г.  Николай Доганов Главен специалист“Контрол строителство“ Част I не
11 11.05.2020г. Радка Томова Началник отдел „ГРАО и ОМП“ Част I не
12 11.05.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
13 11.05.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“ Част I не
14 11.05.2020г. Антоанета Драгиева Главен специалист „Човешки ресурси“ Част I не
15 11.05.2020г. Мария Дрянкова Старши счетоводител Част I не
16 11.05.2020г. Нонка Георгиева Касиер „МДТ“ Част I не
17 11.05.2020г. Ангелина Ламбова Инспектор „Събиране, контрол  Част I не
18 11.05.2020г. Росица Герова Директор ДГ с.К.Конаре Част I не
19 11.05.2020г. Славка Зашева Директор на ДГ „Звънче“  Част I не
20 11.05.2020г. Гергана Динева Старши специалист „СИ, ОМП и ГЗ“ Част I не
21 11.05.2020г. Мария Кънева Старши специалист „ГРАО“ Й.Груево Част I не
22 12.05.2020г. Донка Арабаджиева Старши специалист „ОДАО и фин.“ Й.груево Част I не
23 12.05.2020г. Боряна Пампова Главен специалист „ГРАО“ Част I не
24 12.05.2020г. Росица Манукян Главен специалист „ТРЗ“ Част I не
25 12.05.2020г. Мирослава Домусчиева Старши специалист „Програми по ЗНЗ и домакин“ Част I не
26 12.05.2020г. Стоянка Михайлова Старши специалист „Екология,ОПФ и ВС“ Част I не
27 14.05.2020г. Катерина Баракова Главен специалист „Търговски дейности“ Част I не
28 14.05.2020г. Янка Котева Старши специалист „Информ.обслужва-не на ОбС“ Част I не
29 14.05.2020г. Красимира Лукинович Директор на ДГ“Р.Княгиня“ гр.Стамболийски Част I не
30 14.05.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
31 14.05.2020г. Величка Ангьозова Началник отдел „СП, ОС и ОК“ Част I не
32 14.05.2020г. Надежда Пильова Директор на ДГ „Слънце“ гр.Стамболийски Част I не
33 14.05.2020г. Станка Димитрова Директор на ОБЦРД Част I не
34  15.05.2020 ЗАЛИЧЕН  -  -
 -
35 15.05.2020 Иванка Игнатова Директор на ДГ „Изворче“ с.Триводици Част I не
36 15.05.2020 Венета Нонова Старши специалист „ГРАО“ К.Конаре Част I не
37 15.05.2020 Снежана Добрева Старши специалист „ГРАО“ Триводици Част I не
 38  15.05.2020  Костадин Аврамов  Директор на дирекция „УТ, СП,ОС и ОК, ГРАО и ОМП“  Част I  не
 39  15.05.2020  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 40  15.05.2020  Пенка Богданова  Главен специалист „ОКВ“  Част I  не
 41  15.05.2020  Светла Стойчева  Старши специалист „ОДАО и Финанси“ Ново село  Част I  не
 42  15.05.2020  Красимира Николова  Специалист „ГРАО“ Ново село  Част I  не
43 15.05.2020 Недка Куртева Старши счетоводител Част I не
44 15.05.2020 Марияна Стоицова Специалист „ОДАО и финанси“ К.Конаре Част I  не
45 15.05.2020 Мая Кирова-Петкова Юрисконсулт Част I  не
46 15.05.2020 Василка Аврамова Старши счетоводител Част I не
47 15.05.2020 Веселина Маламова Главен специалист „Технически секретар“ Част I не
48 15.05.2020 Божурка Скачкова Финансов контрольор Част I не
49 15.05.2020 Ани Попова Вътрешен одитор Част I не
50 15.05.2020 Тамара Бакалова Ръководител ЦНСТ Част I не
51 15.05.2020 Елка Куманова Главен специалист „Медии и връзки с обществеността“ Част I не
52 15.05.2020 Бистра Гогова Главен счетоводител Част I не
53 15.05.2020 Димитър Йорданов Главен специалист „Хигиена“ Част I не
54 15.05.2020 Диана Кръстева Старши специалист“ЖФ и транспорт“ Част I не
55 15.05.2020 ЗАЛИЧЕН  -  -  -
 56  05.06.2020  ЗАЛИЧЕН  -  -  -
57 09.06.2020 Соня Кузманова Главен специалист „УТ“ Част I не
58 09.06.2020 Йорданка Бангова Директор на дирекция „ФСД,МДТ и АПО“ Част I не
 59  22.07.2020  Пенка Богданова  Секретар на МКБППМН  Част I
Част II
 не
 60  16.09.2020  Кристина Койненска  Счетоводител  Част I
 Част II
 не
61 19.10.2020 ЗАЛИЧЕН - - -
62 28.10.2020 Елена Учкова Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево Част I
Част II
НЕ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ'2020г.

Входящ

Дата Име и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 20.03.2020г. Ваня Дочева Старши специалист „Деловодител“ да не
 2 06.04.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
 3  15.04.2020г.  Светлана Смиленова  Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево да не
 4  07.05.2020г. Тодорка Георгиева спец. ОДАО и Финнанси ТриВодици да  не 
 5  12.05.2020г.  Пенка Богданова  Секретар на МКБППМН да  не 
6 17.06.2020 Пенка Богданова Секретар на МКБППМН да не
7 24.08.2020 Кристина Койненска Счетоводител да не
8 08.09.2020 ЗАЛИЧЕН - - -
9 17.09.2020г. ЗАЛИЧЕН - - -
10

28.10.2020

Елена Учкова Директор на ДГ „Радост“ с.Й.Груево ДА НЕ

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация за 2020г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 
Вх. № Дата Име, презиме и фамилия Длъжност
- - - -