stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ПЪРВИ ВТОРНИК НА МЕСЕЦА ОТ 08:00часа ДО 12:00часа
ТЕОДОРА ДЕНЕВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
БАНКОВА СМЕТКА: Интернешънъл Асет Банк, клон Пазарджик; офис Стамболийски.
                 IBAN:BG61IABG70963100154000; BIC:IABGBGSF

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ - ЧЕТВЪРТЪК ОТ 09:00ч. до 11:00ч.
петък - не е приемен ден

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИ 02.10.2022г

COVID-19 - АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪОБЩЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ В ГОРСКИТЕ И ПОЛСКИ ЗЕМИ - 06.08.2021
ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД'2021
ПОЛИТИКА на поверителност на община Стамболийски
ПОЛИТИКА за поверителност и защита на личните данни на контрагентите на община Стамболийски
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Правилник за устройството и дейността на ОП БКС - 30.07.2021
ДЕКЛАРАЦИИ на служители и регистри по "Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество"
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ:


ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:

РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт

24.05.2019г.- ПИСМО - ПРОЕКТ за раписание на БДЖ за периода 15.12.2019г. - 12.12.2020г.
ПРОЕКТ на разписание за направление СОФИЯ-ПЛОВДИВ
ПРОЕКТ на разписание за направление ПЛОВДИВ-СОФИЯ
14.06.2018г. Изработено задание за общ устройствен план(ОУП)УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО.
ЗАДАНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА: http://83.228.106.120/stamb/map_default.phtml