Обяви и съобщения

18.12.2019г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост 

         Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №6407/17.12.2019год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-1115-02 от 11.12.2019год. на РИОСВ - гр. Пловдив.

13.12.2019г. - ТСУ

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

О Б Я В Л Е Н И Е

           В съответствие с разпоредбата на чл.124б, ал.2 във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена:

Заповед № 406/28.11.2019г. за допускане изработване на ПУП за УПИ I-стопанска дейност, кв.15 по плана н с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Стамболийски пред Административен съд Пловдив.