Обяви и съобщения

08.04.2020г. - Общински съвет

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

08.04.2020г. - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ

ФОРМУЛЯРИ - "КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ":

1.ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РЪКА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

2.ФОРМУЛЯР ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КОМПЮТЪР МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

02.04.2020г. - Областен информационен център - Пловдив

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Областен информационен център - Пловдив

Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив стартира провеждане на дистанционни форми на електронна комуникация.

В тази връзка ще бъдат провеждани виртуални информационни консултации със заинтересовани страни – земеделски производители,  представители на фирми, читалища, училища и други от всички населени места в област Пловдив, соито са потенциални кандидатстващи и бенефициенти по оперативните програми и ПРСР.
За заявяване на консултация, моля свържете се с нас на тел.: 032/262000 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

26.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-парцеларен план за прекарване на нова кабелна линия 20kv за обект: „Изграждане и оборудване на нова ферма за овце” в УПИ 157001-ферма за овце в землищата на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив,( ПИ 51980.157.1 по кадастрална карта).

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок.

 

19.03.2020г. - ТСУ, съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ

Община Стамболийски съобщава, че е издадена Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 71/01.11.2018г.

На възложител: “Димитър Маджаров 2“ ЕООД

За обект: ”Подмяна на парен котел в съществуваща Парокотелна централа в Предприятие за млекопреработка“

Подобект: Котелно помещение – Промяна по време на строителство”

в УПИ IV-3615-производствена, складова и обществено обслужваща дейност, кв.96 по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.

Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

13.03.2020г. - ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

13.03.2020г.  ЗАПОВЕД №98/13.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙКСИ , ОТНОСНО: ЗАПОВЕД РД-01-124 на МЗ - на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на опасно заразно заболяване  COVID-19 на територията на страната:  
ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ЗАПОВЕДТА