Обяви и съобщения

27.02.2020г. - деловодство

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

Дирекция "Бюро по труда Родопи", гр. Пловдив - ОБЯВЛЕНИЕ
ОТНОСНО: Провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица - Пълен текст на Обявлението

25.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№1080/24.02.2020год. от „БЕЛАМ“ ООД, относно инвестиционно намерение: промяна предназначение на ПИ 010015 по КВС на с. Йоаким Груево и да се образува два нови УПИ I –-010015, производствени складови дейности и обществено обслужващи дейности и УПИ II-010015, производствени складови и обществено обслужващи дейности.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на „БЕЛАМ“ ООД /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

20.02.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост,

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх.№953/17.02.2020год. от Георги Найденов, относно инвестиционно намерение: промяна предназначение на ПИ 028004 по КВС на с. Триводици и да се образува УПИ 028004 – животновъдна ферма за изграждане на обект „Кравеферма до 50 броя“.

Заинтересуваните лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното намерение на Георги Найденов /в отдел "СП и ОС, ОК/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.