Обяви и съобщения

22.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

22.06.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Община Стамболийски, област Пловдив на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: ”Външно кабелно ел.захранване на „Приемник на ел.енергия – водна помпа”” в УПИ VII-000719- производствени, складови, търговски и обществено обслужващи дейности, кв.101а / ПИ 51980.161.719 по КК/ в землището на гр.Стамболийски.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел „УТ” в община Стамболийски и при несъгласие на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от публикуването.

19.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

19.06.2020г.            

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 33/19.06.2020г.
На възложител:
„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД
За обект: „Нов котел с мощност до 40МW с функция на енергиен резерв, производителност 55t/h и налягане 11bar, интегриран към енергийната система на „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД“ в УПИ I- 519- за производствени и складови дейности, администрация, ведомствена бензиностанция (ПИ 51980.22.519) по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.

17.06.2020г. - Стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

I.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№3005/16.06.2020год., относно допълнителна информация по приложение 2 към чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Рибарник – развъдник за риба", в имот №016034, с. Йоаким Груево, община Стамболийски с възложител „ЕОПА“ ЕООД.
Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с допълнителната информация по инвестиционното предложение на „ЕОПА“ ЕООД /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

II.
СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост
Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №2998/16.06.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено пореда на чл.73, ал.4 във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО решение №09-ДО-945-03 от 12.06.2020год. на РИОСВ - гр. Пловдив.

 

15.06.2020г. - ТСУ, Съобщение

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

            

СЪОБЩЕНИЕ

            В съответствие с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ
Община Стамболийски съобщава, че е издадено Разрешение за строеж
№ 29/15.06.2020г.
На възложител: Георги Димитров Янев
За обект: „Автосервиз /без изчукване и боядисване/ и сондаж“
в УПИ XVII-3636-общ. обсл., автосервиз, кв.115
по плана на гр.Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив.
Приложение към което е решение за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
Достъп до съдържанието на разрешенията и приложението към тях могат да се получат в Община Стамболийски, отдел „УТ”, стая №6.