ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ(СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО)

15.03.2019г. - СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
15.03.2019г.
- СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища

15.03.2019г.
СПРАВКА за обявено публично обсъждане на 
Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга
22.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на "Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"

21.02.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга

21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за управление и организацияна движението по общинските пътища
21.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем 1кв.м общински помещения, павилиони и терени

12.02.2019г. - СПРАВКА за обявено публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди
12.02.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди


21.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - на 22.02.2019г от 9:00 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

18.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълненеие на Наредбата за управление и организация на движението по общинските пътища - на 20.02.2019г. от 09:30 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

17.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение и допълнение на Тарифата за определяне на начален месечен наем на 1кв.м. за общински помещения, павилиони и терени - НА 20.02.2019г. ОТ 09:15 часа, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

16.01.2019г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Предложение  за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изискванията, регистрацията и контрола на пътни превозни средства с животинска тяга - НА 20.02.2019г. (сряда) от 09:00, ПОКАНА И ДОКЛАДНА

08.01.2019г.
- ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

08.01.2019г. - ПРОТОКОЛ от публично обсъждане от местна общност относно Проектобюджет за 2019г. на община Стамболийски

07.01.2019г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 11.02.2019г. от 09:00ч. - за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди - ПОКАНА и Докладна

05.11.2018 г. – ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА „Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ .... „ – на 10.12.2018г. от 09:00 часа : ПОКАНА И ДОКЛАДНА

10.12.2018г. – Протокол от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

27.12.2018г. – Справка от ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2018г. - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за БЮДЖЕТ'2019 на община Стамболийски - НА 07.01.2019г. от 10:00 часа

28.12.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ за ГОДИШНА ПРОГРАMА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ -  на 07.01.2019г. от 09:00 часа