ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл
 1 11.01.2019 Лазарина Георгиева Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС” да не
 2 14.01.2019 Даниела Георгиева Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД” да не
 3 11.02.2019г. Величка Андонова Ангьозова Началник на отдел „СП,Ос и ОК” –по заместване да не
           

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на ЗПКОНПИ

Входящ

Дата Име, презиме и фамилия Длъжност Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество-файл Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество -файл
 1 11.01.2019 Лазарина Георгиева Гушлекова Старши специалист „ИО на ОбС”

Част I

Част II

не
 2 14.01.2019 Даниела Георгиева Калистрова Старши счетоводител в отдел „ФСД”

Част I

Част II

не
 3  30.01.2019  Лазарина Георгиева Гушлекова  Старши специалист „ИО на ОбС”  Част I  не
           

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 
Вх. № Дата Име, презиме и фамилия Длъжност
- - - -

СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок, декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


04.07.2018г.
- Декларации на служители по чл.35, ал.1, т.2, Част II - Интереси от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ):
А.Манчев, А. Ламбова, А. Петрова, А. Попова, А. Драгиева, Б. Гогова, Б. Скачкова, Б. Пампова, В. Ангьозова, В. Арабаджиева, В. Нонова, В. Маламова, В. Стянова, Г. Доганова, Г. Динева, Г. Тодорова, Д. Кръстева-Малинова, Д. Кръстева, Е. Куманова, И. Игнатова, И. Иванова, Й. Бангова, К. Баракова, К. Лукинович, К. Николова, М. Добрева, М. Дрянкова, М. Дудова, М. Стоицова, М. Домусчиева, Н. Пильова, Н. Куртева, Н. Даскалова, Н. Божилова, Н. Доганов, Н. Георгиева, П. Богданова, Р. Томова, Р. Чингова, Р. Маннукян, Р. Герова, С. Стойчева, С. Добрева, С. Кузманова, С. Ушева, С. Димитрова, С. Стоицова, С. Гаджева, С. Михайлова, Т. Бакалова, Т. Узунова, Т. Вълканска, Ю. Лукинович, Д. Арабаджиева, Е. Вълчинова, М. Кънева, С. Дачева, С. Гьошева, В. Аврамова, З. Калайджиева, К. Аврамов, Н. Нихтянова

13.12.2017г. -
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ

13.10.2017г. -
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ

04.09.2017г.
-
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
04.09.2017г. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ


23.06.2017г. ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, подадени в периода януари-април 2017 год.
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, подадени в периода януари-декември 2016год.
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 и т.3 от ЗПУКИ, подадени през 2015 год.